Skip to main content
Category

Genel

3D Modelleme

By Genel No Comments

3D modelleme dijital ortamda çeşitli olarak kullanılan yazılımlarla nesnelerin veya ortamların modelinin oluşturulmasıdır.

3D modellemeye dahil olan birçok sektör ve iş kolu bulunmaktadır. Ert Proje bunlardan biridir. Başlıca kullanım ve uygulama alanları sanal gerçeklik, video oyunları, 3D baskı, pazarlama, TV ve sinema filmleri, bilimsel ve tıbbi görütütüleme, bilgisayar destekli tasarım ve ülkemizde en çok pazar payına sahip olan inşaat ve restorasyon alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır.

3 boyutlu modelleme yazılımları, aşağıdakileri içeren çeşitli araçlar ve yaklaşımlar ile model üretimi yapmaktadır.

– Basit poligonlar.
– 3 boyutlu ilkeler; piramitler, küpler, küreler, silindirler ve koniler gibi basit tabanlı çokgen şekiller.
– Spline eğrileri.
– Nurbs (Düzgün olmayan rasyonel spline) nispeten hesaplamaları karmaşık çerçeve eğrileri.

2D geometrik çokgen şekiller daha çok sinema filmi efektleri ve yaygın olarak kullanılan 3D video oyun sanatları için kullanılmaktadır. Poligon ile yapılan şekillerin yaklaşımları sıfırdan model oluşturmada çok daha verimli olmaktadır.

Bir model yeterinde inşa edildikten sonra, görselleştirme uzmanı tarafından başlayan yeni bir süreç oluşturmaktadır. Bu süreç Map ekleme süreci olarak da değinebiliriz. Map; var olan yada oluşturulan yeni bir modelin gerçek dünyaya ait görünmesi için gerekli olan renk/kaplama kombinelerinin oluşturulması sürecidir. Genel olarak kullanılan yöntem, hazır texture taraması yaparak hazır resimler üzerinden uygun kaplama yapılmaktadır. Daha özgün ve detaylı modeller için ise daha detaylı yöntemler kullanılabilir.

Render Nedir?

By Genel No Comments

Türkçe karşılığı sunmak, derlemek manasına eş düşen render; oluşturulan sahnedeki tüm objelerin bütününün oluşturacağı sunum aşamasına gelmesine denir. Genelde 3D alanda çok sık karşılaşılan kalıplaşmıs bir kelimedir. Sahne temelinde ışıklar, objeler, kaplamlar ve efektler uygulanmıs olmasına rağmen son aşamaya kadar tamamiyle gerçeği yansıtamaktadır. Sebebi ise bu tarz sahnelerde hesaplamalar çok uzun süreler ve çok güçlü bilgisayarlara/cihazlara ihtiyaç duyduğundan hem maliyetli hemde oldukça uzun sürelere çıkabilen bir olgu haline gelebilir. Bu yüzden bu şekilde ilerleyen işlerde render olmazsa olmazdır.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

By Genel No Comments

Kentsel dönüşüm, şehirin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

2012 yılında AKP hükümetinin depreme yönelik olarak hazırladığı 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte “Kentsel Dönüşüm” kavramı gündemimize gelmiştir. Bu kanunda ‘Riskli Yapı’ ve ‘Riskli Alan’ diye iki çeşit tanım yapılmıştır. Halkın riskli yapıların depremlere dayanıklı hale getirilmesi sürecini de “Kentsel Dönüşüm” kavramı ile ifade etmeye başlaması sonucu 6306 sayılı kanun Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak telaffuz edilegelmiştir.

Yapılan eleştiriler arasında hak sahiplerine önerilecek konutların genelde hak sahibinin tapulu alanı dışında olan bölge ve yerlerin gösterilmesi nedeniyle sosyolojik açıdan çevre ve komşuluk ilişkilerinin zarar görmesi. Ayrıca, daha sonradan yapılacak yapıların emlak değerinin daha çabuk yükseleceği için bırakılan alanın tam değerine denk gelmeyecek yerlerin önerilmesi.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binanın Yıkılması mı, Yoksa Güçlendirme Yaptırmak Mı?

By Genel No Comments

Mevcut yapıların büyük bölümü bugünkü şartlara göre yapılmamıştır. Mevcut yapıların büyük bölümü inşa edildikleri tarihteki şartlara göre de yapılmamıştır.

Yapılmış olanların da zamana ya da yaşanılan depremlere bağlı etkiler nedeni ile deprem yükü taşıma güçlerinde önemli azalmalar oluşmuş olabilir. Güçlendirme, yapıyı revize edecek, yapıya hayat verecek bir uygulamadır.

Fakat gerekli analizler yapılmadan yapının genel özellikleri zemin ve malzeme özellikleri konusunda gerekli gözlem ve deneyler yapılmadan kesinlikle güçlendirme yapılmamalıdır.Aksi halde yapısal riskleri azaltmış değil arttırmış olabiliriz. Bilinçsiz onarım;

Kolon mantosu rijitliği arttırır,dolayısı ile peryod azalır. Bu daha büyük eylemsizlik kuvvetlerine neden olabilir,

Mantolanmış kolonlar asimetri oluşturarak burulmaya neden olabilir,

Elemanın belirli uzunluğuna yapılan manto, elemanı kesme açısından daha kritik duruma sokabilir.(kısmi manto)

3 Ana etken ;

> YETERSİZ SÜNEKLİK > YETERSİZ DAYANIM > YETERSİZ RİJİTLİK

Kentsel Dönüşüm Aşamaları

By Genel No Comments

Kentsel Dönüşüm’de nasıl bir yol izlenir?

Kentsel Dönüşüm nasıl yaptırılır?

Kentsel Dönüşüm kapsamında bina yıkımı nasıl olur? gibi sorularınız için Kentsel Dönüşüm projelerinde izlenen aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz;

– Yapının bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü yada Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler edinilir. Projelerin arşivlerde bulunamadığı durumlarda mimari ekibimiz tarafından röleve çalışmaları ve taşıyıcı sistem numune ve gözlemleri yapılır.

– Yapıya “Deprem Risk Raporu” almak için yapıya ait varsa mevcut projeler, tapu (Daire Tapusu, Kat mülkiyeti yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğü’nden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılır.

– Ekiplerin yapıda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapı için detaylı Deprem Risk Raporu hazırlanır.

– Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Raporu bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı eşliğinde sunulur.

– Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu yapı riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile yapının tapu kütüğüne “Riskli Yapı” şerhini koyar. (bu durumda yapının alım satımı yapılabilir)

– İlgili Tapu Müdürlüğü’nden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. Bu aşamada resmi yazının tebligatını takip eden 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkı bulunur. Resmi yazının tebliğinden sonra yapı riskli ise 60(altmış) gün içinde yapı maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile “Bina Ortak Karar Protokolü” hazırlanıp imza altına alınır. Burada ilgili yapıda pay sahiplerinin binayı ne zaman nasıl hangi şekilde hangi firmaya ve hangi dağılımla yaptırılacağının kararı oluşturulur.

– Bina Ortak Karar Protokolü bağlı olan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Buradaki önemli nokta 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise yapı için Bakanlıkça yıkım kararı çıkabilir.

– Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için yapının bağlı bulunduğu belediyeden ruhsat alınır.

– Yapının yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira ya da yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz)

– Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur. Bu kira yardımı 18 ay / Aylık 600TL ile sınırlıdır.

– Yapının yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşaatına başlanır. Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yapılacak inşaat, yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullanıldı ise bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetime tabi tutulur.

– Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan betonarme yapı için bağlı olunan belediyeden yapının depreme dayanıklı ve projesine uygun yapılan eksiksiz bina anlamına gelen İSKÂNLI TAPUSU alınır.

3D Modelleme ve Animasyon Hizmeti

By Genel No Comments

3D çizim ve mimari görselleştirme, yapımına henüz başlanmamış yahut üretim süreci devam eden veya restorasyon geçirebilecek tüm yapılar için olmazsa olmazlardandır.

Proje muhataplarının yapının nasıl görüneceği daha tasarım aşamasındayken görsel olarak final görünümü hakkında bilgi sahibi olmaları ve istedikleri değişikliklerin istedikleri noktada belirlenmesi yapının ilerleyişi açısından daha kati sonuçlar elde etmede hemde tekrar yapılması muhtemel yapı değişikliği maliyetlerinin sıfıra indirilmesi ticari faaliyet açısından önem taşımaktadır. bu şekilde ilerleme kat edilen projelerde, proje aşamasında elde edilen görsel ve animasyonlar ile birlikte yakıştırmalardan uzak ve bağımsız olarak kesin sonuç elde edilir.

Elde edilen veriler olarak 3D tasarım ile oluşturulan animasyon film veya görsel sunumlar kullanım alanlarına göre kişiler/kurumlar üzerinde farklı etkileri olacaktır.

Kendi alanında “render” olarak kullanılan görsel veriler genellikle katalog, web görselleri, billboard vb. alanlarda sektörel etkinlik sağlamaktayken; 3D animasyon film hizmetleri ise ürün tanıtım filmleri, mimari tanıtım filmleri, sinema filmleri ve hatta reklam filmleri vb. konularda hakimiyet kurmaktadır.

Mimari animasyon, tamamlanan veya yapımı devam eden mimari yapıların iç ve dış mekanlarının yapının karakter ve kullanım özelliklerinin yanı sıra sağlık, okul ve alışveriş merkezleri gibi alabilecekleri hizmetlere ulaşımı, konumu gibi önem arz eden özelliklerinin insanlara daha detaylı olarak sunum yapılabilmesi; reklam konusunda daha başarılı olabilmesi pazarlama açısından önemlidir.

Yazıda bahsi geçen konular ile ürünlerinize daha iyi pazarlama alanları bulabilmek. Müşterilerinize yapılarınız hakkında daha aydınlatıcı doneler sunabilmeniz için biz “Ert Proje” olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz.

3D Mimari Görselleştirme Nedir ?

By Genel No Comments

Mimari görselleştirme, konuyu teknik olarak ele aldığımız zaman 2 boyutta çizilen proje/projelerin sanal ortama 3 boyutlu olarak şekillendirilerek oluşturulan çıktıya denir. Daha genel bakacak olursak projeye veya hayal gücüne bağlı olarak istediğiniz boyutta objeleri 3 boyutta oluşturmak için kullanılan bilgisayar programlarının birer üretimidir.

Bu üretim alanı yalnızca ev, daire ve ofis binaları gibi kısıtlı bir alana sahip değildir. Aksine derya deniz bir kullanım alanı vardır. Bunlardan sektörel bazda en  hakim olanları mimari ve endüstriyeldir.

Kendi konu başlığımızdan ele alacak olursak. 3D mimari görselleştirme pek çok açıdan avantaj sunar. Tasarlanan yapının tamamlandığında nasıl görüneceği konusunda net fikirler sunabilecek en faydalı yollardan biridir. Böylece daha proje aşamasında değerlendirilen tasarımın başarısı, proje başlamadan gözlemlenebilmektedir. Henüz tamamlanmamış yapıların 3D görselleştirme yoluyla görsellerinin yaratılması yatırımcılara da oldukça büyük fayda sağlar.

Bu sayede daha son şeklini almamış tamamlanmamış bir proje içerisinden daira yahut ofis satışı yapılabilmektedir.

3D mimari görselleştirme pek çok farklı nesne ve yapı için uyarlanabilir. Yapıların dışarıdan ve içeriden görünümleri yapılabileceği gibi bütün bir yapı topluluğu hatta bir kasabanın bile tamamı görselleştirilebilir.

3D mimari görselleştirme hazırlanırken yapıda kullanılabilecek olası meteryallerin doku ve renk seçenekleri ile gerçeğine en uygun şekilde oluşturularak seçim özgürlüğünü hayel gücüne değil görsele tınılara bırakmış olur.